Etický kodex zaměstnanců DPS Vrbno  

Základní ustanovení:

 • Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování všech pracovníků organizace a informovat veřejnost o chování, které je oprávněna očekávat.
 • Pracovníci dbají na dodržování lidských práv tak, jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů, řídí se zákony tohoto státu a závaznými předpisy, platnými pro výkon jejich povolání.


Etické zásady ve vztahu ke klientům:

 • Pomáháme lidem bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení. Chováme se zdvořile a přistupujeme ke každému člověku jako k jedinečné bytosti, s pochopením, úctou, empatií, trpělivostí a reagujeme na jeho potřeby.
 • Respektujeme důstojnost každého člověka, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a neposkytujeme žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by tím nedošlo k akutnímu ohrožení jeho života. Nikdo nesmí zneužít ve
  vztahu ke klientovi jeho důvěru a závislosti jakýmkoliv způsobem. • Každý člověk je vždy rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a dle úrovně svých fyzických a duševních sil se také spolupodílí na poskytování pomoci.
 • Pracovníci nevyžadují ani nepřijímají dary a žádná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování o službě nebo narušit profesionální přístup ke klientovi, nebo jež by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.


Etické zásady ve vztahu k organizaci a k spolupracovníkům:

 • Pracovníci plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků organizace, za svou práci nesou plnou odpovědnost a snaží se o to, aby úroveň služeb byla co možná nejvyšší.
 • Pokud si pracovník není jist, zda jde o činnost slučitelnou s výkonem práce v organizaci, projedná záležitost se svým nadřízeným. Pracovníci dávají vždy přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy.
 • Pracovníci respektují a využívají pokynů svých nadřízených a ostatních odborných pracovníků a využívají znalosti a zkušenosti svých kolegů.
 • Základem vztahů mezi pracovníky je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování. Kritické připomínky vůči ostatním pracovníkům organizace jsou řešeny na pracovišti a nikdy ne před klientem.
 • Všichni pracovníci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a organizace. I v mimopracovní době vystupují tak, aby nesnižovali důvěru v očích veřejnosti.
 • Pracovníci jsou povinni se vzdělávat a udržovat svou kvalifikaci a způsobilost pro výkon své profese.


Závěr

 • Etický kodex je co by součást vnitřních norem pro každého pracovníka závazný a jeho nedodržování by bylo posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky.
 • Všichni zaměstnanci pečují o klienty Domova pro seniory Vrbno ve smyslu „Etického kodexu“, neboť práce zaměstnanců v sociální péči nemůže být vykonávána pouze podle předpisů a norem, ale ještě více záleží na etice, chování, trpělivosti a obětavosti při péči o naše klienty.